FRI FRAKT ÖVER 495 KR*

PRISGARANTI

ÖVER 125 ÅR I BRANSCHEN

Produkter
Annat
Logga in
|
Mina sidor/Medlemsvillkor

Medlemsvillkor

Medlemskap

Medlemskap i c/o Svenssons medlemsklubb utfärdas endast till personer som är över 16 år.
Medlemmen ansluts i egenskap av privatperson. Om butikspersonalen begär är du som medlem skyldig att visa upp giltig legitimation. Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap. Genom att bli medlem i c/o Svenssons medlemsklubb godkänner du dessa villkor.

Uppgifter vi behandlar om dig

Som en följd av ditt medlemskap i C/o Svenssons, behandlar Svenssons personuppgifter om
dig. De uppgifter om dig som vi behandlar är: personnummer, namn, adress, e-post,
mobilnummer och inloggningsuppgifter. För att kunna ge dig bättre service och erbjudanden behandlar vi även din köphistorik. Vår lagliga grund för behandling av dina personuppgifter är fullgörande av avtal om medlemskap i C/o Svenssons. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig medlemskap.

Hur vi samlar in uppgifterna

C/o Svenssons hämtar i första hand uppgifter direkt från dig som kund, men i syfte att upprätthålla god kund- och registervård kan C/o Svenssons komma att komplettera personuppgifterna genom inhämtning från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR.

Varför vi samlar in uppgifterna

Ändamålet med behandlingen är att samla information om köp till grund för erbjudande och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär.

Hur länge vi sparar data

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska kapitalkrav, sparar vi datan endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Vilka kan vi komma att dela din information till? 

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Logistik- och transportföretag 

Svenssons delar dina personuppgifter till logistik- och transportföretag för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig

Leverantörer och underleverantörer

Svenssons kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.

Betalpartners, Kreditupplysningsföretag och liknande leverantörer

Dina personuppgifter kan komma att delas till kreditupplysningsföretag och leverantörer av liknande tjänster i syfte att bedöma din kreditvärdighet när du ansöker om en av de betalningsmetoder vi erbjuder, samt för att bekräfta din identitet och adress.

Myndigheter 

Svenssons kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, Skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

Avyttring

Svenssons kan komma att dela din information till tredje parter:

  • För det fall att Svenssons säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan Svenssons
    komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan
    verksamhet eller sådana tillgångar.
  • Om Svenssons eller en väsentlig del av Svenssons tillgångar förvärvas av en tredje
    part, kan personuppgifter om Svenssons kunder komma att delas.
Vad vi INTE kommer att göra med din data

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till
tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

Var din data behandlas

Dina personuppgifter behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom
EU/EES.

Skydd av data

Vid hantering av personuppgifter iakttas hög säkerhet och sekretess. Vi fokuserar särskilt på informationssäkerhet vad gäller din data för att förebygga, förhindra och upptäcka att den sprids till utomstående eller går förlorad. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb (t.ex. kassahantering eller kundservice), får tillgång till personligt identifierbar information. Behandling av data loggas och kontrolleras systematiskt. De datorer/servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Dina rättigheter

Rätt att veta vilka uppgifter vi behandlar om dig

Du kan utan kostnad begära ett utdrag där du tydligt anger vilken information du vill ta del av. Den skriftliga ansökan ska skickas till kontaktuppgifterna nedan. Vi kommer besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. För att säkerställa att uppgifterna skickas till rätt person skickar vi registerutdraget till din folkbokföringsadress.

Rätt till att få data rättad, begränsad eller raderad

Om du upptäcker felaktig data om dig har du rätt att begära att få detta rättat. Du har också rätt att begära att vi raderar den data vi behandlar om dig. När ditt data rättas eller raderas, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut data till om att denna åtgärd har ägt rum – förutom i de fall då det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem informationen har lämnats ut. Du kan också begära en tillfällig begränsning av behandlingen av din data. T ex om du begärt rättelse, kan du, medan vi utreder frågan, begära att behandlingen begränsas.

Rätt att flytta data

Du har rätt att få ut och på annat håll använda sådan data som du själv har lämnat till oss för att använda dem på annat håll. Detta gäller i de fall då du har lämnat ditt samtycke till behandlingen eller om behandlingen behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig enligt det avtal du har ingått med oss. Däremot har du inte rätt att flytta dina uppgifter om vi behandlar dessa på grund av intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan kan du kontakta Svenssons genom att använda uppgifterna under korrespondensadress.

Personuppgiftsansvarig

Nordic Nest AB (Nordic Nest) är personuppgiftsansvarig.
Nordic Nest AB - orgnr: 556628-1597

Stämpelvägen 3
394 70 Kalmar 

Korrespondensadress

Nordic Nest AB
The Nest
Stämpelvägen 3
394 70 Kalmar 
E-postadress: [email protected]

Du är även välkommen att ringa 0472- 487 00.

Ansvar och ansvarsbegränsningar

Svenssons är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om kortutställaren själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Om Svenssons har varit normalt aktsamt är denne inte heller i andra fall skyldig att ersätta skada.

Ändring av villkoren

Svenssons kan ändra avgifter och andra villkor om det motiveras av kostnadsläget eller myndighetsåtgärder. Du som medlem meddelas eventuella förändringar senast en (1) månad innan de träder i kraft, via vår hemsida eller i butik. Om vi genomför några omfattande ändringar i hur vi behandlar personuppgifter eller bedriver direkt marknadsföring kommer vi dock att först förse dig med information om detta.

Giltighetstid

Avtalet om medlemskap i C/o Svenssons gäller tills vidare eller tills den ena parten säger upp det. Svenssons förbehåller sig rätten att i händelse av missbruk säga upp medlemskap. Vill du säga upp ditt medlemskap kan du kontakta din lokala Svenssons butik eller skriva till Svenssons kundservice enligt uppgifterna ovan.

c/o Svenssons

Följ oss